Primary to High School Record

  Name (English) E-Mail  Primary to High School Record
  မူလတန်း၊အလယ်တန်း၊အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ နာမည်၊လိပ်စာ၊စတက်တဲ့နှစ်လ၊ပြီးတဲ့နှစ်လကိုဖြည့်ပါ။
  အထက်တန်း‌ကျောင်းမတူရင်ရင်၂နေရာခွဲဖြည့်ပါ။
  Name of Primary School Address of Primary School Period of Attendance
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)
  Name of Middle School Address of Middle School Period of Attendance
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)
  Name of High School1 Address of High School Period of Attendance
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)
  Name of High School2 Address of High School Period of Attendance
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)